Regulamin cmentarza parafialnego w Siemoniu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Cmentarz jako miejsce wiecznego spoczynku posiada charakter sakralny i powinien być otoczony religijną czcią i szacunkiem.
  Ponieważ stan, w jakim się znajduje jest świadectwem poziomu wiary i kultury miejscowej ludności, dlatego winien być przedmiotem szczególnej troski i opieki ze strony duszpasterzy i wiernych.
 2. Właścicielem cmentarza w Siemoniu jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Siemoniu. Zarządcą cmentarza jest Ksiądz Proboszcz Parafii. Zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności
  za szkody wynikłe z dewastacji lub klę
  sk żywiołowych
 3. Kancelaria Parafialna – Zarząd cmentarza urzędują codziennie  przed i po Mszy św., w sprawach pilnych na życzenie
 4. W sprawie pogrzebu wszystkie formalności związane z miejscem grobowym należy załatwiać w Kancelarii Parafialnej (należy przedstawić Kartę Zgonu – Część przeznaczona dla administracji cmentarza,  potwierdzoną przez USC).
 5. Rezerwacja po pogrzebie trwa 20 lat. Po upływie tego czasu należy przedłużyć rezerwację. Przy każdej rezerwacji i przedłużeniu
  rezerwacji Zarządca zobowiązany jest do wystawienia dokumentu potwierdzającego rezerwację. W przypadku braku przedłużenia rezerwacji Parafia ma prawo dysponować miejscem grobowym na kolejny pochówek bez obowiązku powiadamiania właściciela

 6. Po likwidacji starego pomnika, pomnik należy usunąć z cmentarza we własnym zakresie
 7. Na ustawienie nagrobka potrzebne jest pozwolenie Księdza Proboszcza. Jemu należy przedstawić projekt rysunkowy celem stwierdzenia czy zgodny on jest z duchem religii chrześcijańskiej. Proboszcz zwraca uwagę na materiał pomników, estetykę, charakter religijny, treść napisów itp. Wymiana pomnika, renowacje pomników i inne prace wykonywane na cmentarzu należy zgłosić w Kancelarii Parafialnej. Wywóz pomnika poza teren cmentarza w celu dokonania renowacji także podlega zgłoszeniu w Kancelarii Parafialnej

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Przedłużanie miejsca grobowego.
  Miejsce grobowe jest na 20 lat od daty pochówku. Po upływie tego czasu, w celu zachowania tego miejsca, należy odnowić rezerwację. Parafia nie ma obowiązku informowania o upływie czasu rezerwacji i możliwości likwidacji grobu. Opłata
  za jeden rok rezerwacji, za jedno miejsce na naszym cmentarzu wynosi 20 złotych(kwota ta może ulec zmianie)

 2. Pozwolenie na postawienie lub zmianę pomnika.
  Pozwolenie: na postawienie pomnika, zmianę płyty, jakiekolwiek prace na cmentarzu, związane jest z uiszczeniem opłaty w wysokości 10% wartości w Kancelarii Parafialnej

 3. Na terenie cmentarza zakazuje się bez zgody Zarządcy:
  prowadzenia prac kamieniarskich i budowlanych, ustawiania ławek, płotów, układania chodników wokół grobów, nasadzania drzew i krzewów

 4. Szacunek dla cmentarza.                                                                                                                                                                    Cmentarz jest miejscem świętym, obowiązują na nim zasady wyrażania szacunku dla miejsca pochówku zmarłych. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do uszanowania powagi miejsca, dbania o porządek i czystość na grobach i ich
  otoczeniu. Zwiędłe kwiaty oraz wszelkie śmieci organiczne należy wrzucać do specjalnego śmietnika lub składać w miejscu na ten cel przeznaczonym. Inne odpady (sztuczne kwiaty,  sztuczne wieńce, wypalone znicze i wkłady) należy wrzucać do plastikowych pojemników.
  Zabrania się na cmentarzu: chodzenia po grobach, zaśmiecania terenu, zrywania kwiatów i zieleni, palenia tytoniu, picia alkoholu i naruszania ciszy, wprowadzania zwierząt, używania pojazdów bez zgody Zarządcy,sprzedawania towarów